I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.bystrzak.org

prowadzony jest przez Bystrzak Spółka z o o z siedzibą w Częstochowie 42-218, ul. Gen. Dąbrowskiego 51/53.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim  i jest jednocześnie umową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać każdorazowo ze strony www.bystrzak.org

5. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

6. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.bystrzak.org

Sprzedawca –  Bystrzak Sp z o o

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Konsument osoba fizyczna nabywająca produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym

III. ZAMÓWIENIA

  1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Złożenie zamówienia następuje z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany w formularzu.

3. Klient może zamówić towar poprzez: złożenie zamówienia oraz umieszczenie produktów w koszyku. Dodanie zamówienia do koszyka nie jest jednoznaczne z zakupieniem towaru. Klient może dodać do koszyka produkty a następnie je usunąć. Klient po ostatecznym wyborze produktów wypełnia resztę zamówienia ( formularz z obowiązkiem zapłaty). Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go przed dokonaniem zakupu.  Naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła  automatycznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.

5. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

IV. PŁATNOŚĆ I CENA

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia poprzez portal Przelewy24 dopięty do formularza zamówień.

3. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto.Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.

4. Sprzedawca na życzenie Klienta wystawi fakturę obejmując zapłatę za zamówiony towar. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania  Faktury zgłasza się na formularzu zamówień.

V. DOSTAWA

  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca wysyła zamówiony towar w terminie do 14 dni po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. Wysyłki są realizowane przez firmę kurierską.

2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy dostawy nie są realizowane.

3. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient jest podawana w trakcie zamówienia.

4. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.

5. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

6. Towar wysyłany jest na terytorium Polski. W przypadku zamówienia towaru poza granice Polski, konieczny jest uprzedni kontakt mailowy pod adresem biuro@bystrzak.org celem ustalenia kosztów i sposobu wysyłki.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres:

Bystrzak Sp z o o 

Ul. Gen Dąbrowskiego 51/53

42-218 Częstochowa

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres:

Bystrzak Sp z o o 

Ul. Gen Dąbrowskiego 51/53

42-218 Częstochowa

6. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.

7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. RĘKOJMIA ZA WADY

  1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia         z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.                                            2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres biuro@bystrzak.org

5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

8. Koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.bystrzak.org stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

IX. POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem www.bystrzak.org, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.

2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie Sklepu internetowego.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu